OstravskeNoviny.cz

Jak získá cizinec trvalý pobyt v ČR

Cizinec si může v ČR požádat také o udělení trvalého pobytu. Kdy tak může učinit a co je k tomu zapotřebí?

Co je trvalý pobyt pro cizince

Trvalý pobyt je jeden z typů pobytu, který se týká cizinců z tzv. třetích zemí. Dalšími možnostmi jsou pobyt krátkodobý, případně dlouhodobý.

Trvalý pobyt vnáší do pobytu cizince na tuzemském území poměrně významnou změnu, neboť cizinci zakládá prakticky shodná práva s občanem ČR. Vzniká mu tedy kupříkladu nárok na pobírání tuzemského starobního důchodu, případně jiných sociálních dávek. Cizinec nepotřebuje dále ani žádné povolení, pakliže chce v tuzemsku pracovat.

V této fázi však cizinec ještě nemá volební právo a musí plnit povinnosti vůči Ministerstvu vnitra České republiky.

povolení k trvalému pobytu

Jak si podat žádost o trvalý pobyt

Žádost o povolení k trvalému pobytu je nutné podat na krajských pobočkách Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, případně na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

Co je k žádosti zapotřebí 

K žádosti o trvalý pobyt cizinec standardně dokládá:

 • cestovní doklad
 • doklad potvrzující, že žadatel splnil podmínku doby 5 let nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR
 • 2 fotografie
 • doklad potvrzující zajištění ubytování v ČR
 • doklad potvrzující zajištění prostředků k pobytu na území ČR
 • doklad o složené zkoušce z českého jazyka
 • výpis z evidence rejstříku trestů

Ministerstvo následně rozhodne o žádosti ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, a 180 dnů ode dne podání na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Řízení o žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců.

Zrušení trvalého pobytu cizince

Platnost povolení k trvalému pobytu může Ministerstvo vnitra ČR zrušit jednak v okamžiku, kdy o to cizinec přímo požádá.

povolení k trvalému pobytu

Dále je to možné také za předpokladu, že (citace dle MV ČR):

 • Zjistí, že se cizinec dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců na území České republiky s cílem získat povolení k trvalému pobytu.
 • Cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo pozměněných náležitostí.
 • Cizinec pobýval mimo území států EU nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců.
 • Cizinec pobýval mimo území ČR nepřetržitě po dobu delší než 6 let.
 • Je to odůvodněno plněním závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy.
 • Cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník, pobýval mimo území členských států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 24 měsíců.
 • Byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo byl cizinec opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
 • Byl cizinec v České republice ve 4 a více případech odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu k podmíněnému trestu odnětí svobody, za podmínky, že od posledního odsouzení neuplynula doba delší než 1 rok.

Více informací i pomoc s vyřízením získáte na stránkách agentury IRS Czech.

Comments are closed.